Biała lista podatników VAT - już od 1 września 2019 r.

Biała lista podatników VAT - już od 1 września 2019 r.

Biała lista podatników VAT - już od 1 września 2019 r.


Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1032) z dnia 1.09.2019, strona 4
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, z dniem 1 września 2019 r. dokonano połączenia prowadzonych dotychczas dwóch rejestrów podatników VAT, tj. podmiotów, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT oraz podatników, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona. Ponadto, nowy wykaz rozszerzono o podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT, czyli o dane dotyczące statusu podatników czynnych i zwolnionych z VAT. W ten sposób z dniem 1 września 2019 r. powstała tzw. "biała lista", zawierająca pełne dane o podatnikach VAT.
Biała lista podatników VAT zawiera:
• firmę (nazwę) lub imię i nazwisko,

• NIP podmiotu, jeżeli został przyznany,

• status podmiotu:

• w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,

• zarejestrowanego jako "podatnik VAT czynny" albo "podatnik VAT zwolniony", w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona,

• numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany,

• numer PESEL, o ile podmiot posiada,

• numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany,

• adres siedziby - w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną,

• adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności - w odniesieniu do osoby fizycznej,

• imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL,

• imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL,

• imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego NIP lub PESEL,

• daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,

• podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,

• numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą - wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.

Oferta

 • Kompleksowa obsługa biura rachunkowego
 • Kompleksowa obsługa biura księgowego
 • Księgowość online
 • Obsługa kadrowa
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Obsługa kadrowa
 • Płace

 

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza
 • Ryczałt
 • Księga przychodów i rozchodów
 • Zakładanie spółek
 • Pełne księgi
 • Sprawozdania finansowe
 • inne

Lokalizacja

Nasze biura rachunkowe są zlokalizowane w Nowym Dworze Mazowiecki, Modlinie Twierdzy, Czosnowie. Dojeżdzamy do klientów, oraz świadczymy usługi zdalnie (online).

Blog

Więcej…

W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w wyniku której świadczenie niektórych usług będzie działalnością regulowaną, dotyczy to m.in. tzw. działalności na rzecz spółek lub trustów (np. rejestracji spółek, świadczenia usług wirtualnego biura) informujemy, że spółka Księgowość Kadry Płace BHP PPOŻ spółka z o.o. jest podmiotem uprawiony do wykonywania wyżej wymienionych usług i posiada wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów pod numerem RDST-1.+