Biała lista podatników VAT - już od 1 września 2019 r.

Biała lista podatników VAT - już od 1 września 2019 r.

Biała lista podatników VAT - już od 1 września 2019 r.


Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (1032) z dnia 1.09.2019, strona 4
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, z dniem 1 września 2019 r. dokonano połączenia prowadzonych dotychczas dwóch rejestrów podatników VAT, tj. podmiotów, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT oraz podatników, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona. Ponadto, nowy wykaz rozszerzono o podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT, czyli o dane dotyczące statusu podatników czynnych i zwolnionych z VAT. W ten sposób z dniem 1 września 2019 r. powstała tzw. "biała lista", zawierająca pełne dane o podatnikach VAT.
Biała lista podatników VAT zawiera:
• firmę (nazwę) lub imię i nazwisko,

• NIP podmiotu, jeżeli został przyznany,

• status podmiotu:

• w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,

• zarejestrowanego jako "podatnik VAT czynny" albo "podatnik VAT zwolniony", w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona,

• numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany,

• numer PESEL, o ile podmiot posiada,

• numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany,

• adres siedziby - w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną,

• adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności - w odniesieniu do osoby fizycznej,

• imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL,

• imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL,

• imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego NIP lub PESEL,

• daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,

• podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,

• numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą - wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.

Oferta

 • Kompleksowa obsługa biura rachunkowego
 • Kompleksowa obsługa biura księgowego
 • Księgowość online
 • Obsługa kadrowa
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Obsługa kadrowa
 • Płace

 

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza
 • Ryczałt
 • Księga przychodów i rozchodów
 • Zakładanie spółek
 • Pełne księgi
 • Sprawozdania finansowe
 • inne

Lokalizacja

Nasze biura rachunkowe są zlokalizowane w Nowym Dworze Mazowiecki, Modlinie Twierdzy, Czosnowie. Dojeżdzamy do klientów, oraz świadczymy usługi zdalnie (online).

Blog

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (druk sejmowy nr 2503) zakłada m.in. obowiązkowe wprowadzenie kas on-line dla niektórych branż.

Więcej…

Biuro rachunkowe w Nowym Dworze Mazowieckim to wykwalifikowani księgowi z każdej dziedziny księgowości, obsługi kadrowo-płacowej oraz planowania finansów.

Więcej…