Definicja samochodu osobowego została wykazana w ustawie o podatku dochodowym oraz w ustawie o VAT.

Na zasadzie wskazania wyjątków przy okazji można wnioskować, jaki rodzaj pojazdu stanowi samochód ciężarowy. Odpowiednia kwalifikacja jest bardzo istotna ze względu na prawo do zastosowania jednorazowej amortyzacji oraz poprawne odliczenie VAT.

 

Samochód ciężarowy w ustawie o VAT

Obecnie w ustawie o VAT samochód ciężarowy nie jest wprost zdefiniowany, a istnieje jedynie wskazanie pojazdu, który daje możliwość odliczenia 100% VAT. W związku z tym, że przyjęło się przez samochód ciężarowy rozumieć właśnie pojazd z pełnym odliczeniem VAT, to określeniem tym wciąż się posługujemy.

Samochód ciężarowy dla celów podatku VAT to samochód o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Do pojazdów ciężarowych zaliczyć można również:

 • pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie (art. 86a ust 3 pkt 1b ustawy o VAT);

 • pojazdy, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne (art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT). Należą do nich:

 • pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

 • klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

 • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;

 • pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

Samochód ciężarowy w podatku dochodowym

Za samochód ciężarowy uznaje się po pierwsze pojazdy o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. W przypadku pojazdów o mniejszej masie istnieją również wyjątki, które według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczane są do samochodów ciężarowych i należą do nich:

 • pojazdy samochodowe mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

 • klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

 • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

 • pojazdy samochodowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

Spełnienie wymagań stwierdza się na podstawie:

 • dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz

 • dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań.