MF potwierdził, że sprzedaży wysyłkowej nie trzeba ewidencjonować w kasie rejestrującej. Taka sprzedaż powinna być w całości fakturowana, wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 6 grudnia 2018 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.652.2018.2.MN.

MF
(…) Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, który prowadzi sprzedaż towarów w systemie wysyłkowym. Cała sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jest ewidencjonowana w kasie rejestrującej. Przedmiotem opisanej we wniosku sprzedaży są towary, których dostawa nie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT. Od 2018 r. podatnik rozpoczął sprzedaż towarów na terenie Unii Europejskiej w systemie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. Nie zamierza korzystać z opcji opodatkowania w państwie przeznaczenia wysyłanych towarów, zatem ta sprzedaż będzie opodatkowana w Polsce. W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (w rozumieniu art. 2 pkt 23 ustawy o VAT) sprzedawca jest zawsze zobowiązany do wystawienia faktury, także wtedy, gdy nabywcą jest konsument. Z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).
Mając zatem na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego i przytoczone przepisy należy stwierdzić, że w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju sprzedaż ta w każdym przypadku musi być potwierdzona fakturą. Natomiast przepisy dotyczące obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej z założenia dotyczą sprzedaży, która nie jest objęta żadną ewidencją. Tym samym w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, jeśli ustawodawca zobowiązał sprzedawców do wystawienia faktur do każdej sprzedaży bez względu na to, kto jest nabywcą (tj. podatnik podatku od wartości dodanej nie mający obowiązku rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, czy też inny podmiot niebędący tym podatnikiem) ewidencja sprzedaży jest prowadzona.
Zatem, skoro Wnioskodawca dokonując sprzedaży wysyłkowej zawsze będzie zobowiązany wystawić fakturę zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, to nie będzie zobowiązany do ewidencjonowania tej sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Wnioskodawca dokonując sprzedaży wysyłkowej będzie posiadał dokumentację, która pozwala na sprawdzenie czy dana transakcja faktycznie miała miejsce. (…)