Wydanie świadectwa pracy - zmiany w 2019 roku  

Wydanie świadectwa pracy - zmiany w 2019 roku  

 

W związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych od 1 stycznia 2019 roku pracodawca wraz ze świadectwem pracy musi przekazać pracownikowi trzy dodatkowe informacje. Kolejna zmiana w świadectwie pracy weszła w życie 29 czerwca - od tego dnia obowiązuje nowy wzór tego dokumentu.

Nowy art. 94(6) Kodeksu pracy, który obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku, stanowi, że w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca wraz ze świadectwem pracy wydaje pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej informację o:

 1. okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, o którym mowa w  94 pkt 9blub w art. 94(5) § 2 k.p.;
 2. możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, o którym mowa w  94 pkt 9blub w art. 94(5) § 2 k.p.;
 3. zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebraniaw okresie, o którym mowa w pkt 2.

Nowy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej

Zgodnie z nowym art. 94 pkt 9b k.p. pracodawca obowiązany jest przechowywać dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Sprawdź w LEX: Nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej >

W przypadku ponownego nawiązania stosunku pracy z tym samym pracownikiem w ciągu 10 lat pracodawca kontynuuje prowadzenie dla tego pracownika dotychczasowej dokumentacji pracowniczej. W takiej sytuacji, zgodnie z nowym art. 94(5) § 2 k.p. okres przechowywania dokumentacji pracowniczej liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym kończący się najpóźniej stosunek pracy rozwiązał się lub wygasł.

 

Nowa informacja nie dla każdego pracownika

Przepisy są skonstruowane tak, że budzą wątpliwości, czy informację o okresie przechowywania dokumentacji należy wydawać wszystkim pracownikom czy tylko tym zatrudnionym od 1 stycznia 2019 roku. Stanowisko MRPiPS w tej sprawie:

Obowiązki informacyjne pracodawcy z zakresu przechowywania dokumentacji pracowniczej określone w art. 946 k.p. odnoszą się do wszystkich pracowników, których stosunek pracy został nawiązany po dniu 31 grudnia 2018 r., tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r., wobec których obowiązuje 10-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej. Obowiązki te nie dotyczą natomiast pracowników, których stosunek pracy został nawiązany przed dniem 1 stycznia 2019 r., co wynika z art. 7 ustawy z 10 stycznia o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

 

Nowy wzór świadectwa pracy od 29 czerwca 2019

Od 29 czerwca 2019 r. obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy. W nowym świadectwie nie ma już miejsca na imiona rodziców. Pracownik, który po 4 maja otrzymał świadectwo pracy zawierające informację o imionach rodziców, może obecnie ubiegać się o wydanie nowego świadectwa pracy.

Zgodnie z art. 221 § 1 kodeksu pracy w brzmieniu obowiązującym od 4.05.2019 r. pracodawca nie może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania imion rodziców. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. poz. 1197) uwzględnia tę zmianę i zmienia wzór świadectwa pracy z dniem 29 czerwca 2019 r.

 

Oferta

 • Kompleksowa obsługa biura rachunkowego
 • Kompleksowa obsługa biura księgowego
 • Księgowość online
 • Obsługa kadrowa
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Obsługa kadrowa
 • Płace

 

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza
 • Ryczałt
 • Księga przychodów i rozchodów
 • Zakładanie spółek
 • Pełne księgi
 • Sprawozdania finansowe
 • inne

Lokalizacja

Nasze biura rachunkowe są zlokalizowane w Nowym Dworze Mazowiecki, Modlinie Twierdzy, Czosnowie. Dojeżdzamy do klientów, oraz świadczymy usługi zdalnie (online).

Blog

Świadczymy usługi z zakresu rachunkowości, prowadzenia dokumentacji płacowej i kadrowej.

Więcej…

W ostatnich latach obserwujemy wzrost nadzoru i kontroli podatkowej. Szczególnie dotkliwe stały się obowiązki dotyczące raportowania podatku VAT, w ramach którego przekazywane są organom podatkowym coraz bardziej szczegółowe informacje. Dlatego przedsiębiorcy muszą znaleźć dodatkowy czas i poświęcić go formalnym aspektom prowadzenia biznesu.

Dlatego tak ważne staje się znalezienie ekspertów odpowiedzialnych za rzetelną księgowość oraz umożliwienie właścicielom i członkom zarządu skupienie się na istotnych celach biznesowych. Jeśli chcesz skorzystać z tych korzyści, warto skontaktować się z naszym biurem. Doświadczenie zdobyte podczas współpracy z firmami na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego i okolic pomogło nam wyznaczyć wysoki standard obsługi we wszystkich formach księgowości.