Wydanie świadectwa pracy - zmiany w 2019 roku  

Wydanie świadectwa pracy - zmiany w 2019 roku  

 

W związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych od 1 stycznia 2019 roku pracodawca wraz ze świadectwem pracy musi przekazać pracownikowi trzy dodatkowe informacje. Kolejna zmiana w świadectwie pracy weszła w życie 29 czerwca - od tego dnia obowiązuje nowy wzór tego dokumentu.

Nowy art. 94(6) Kodeksu pracy, który obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku, stanowi, że w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca wraz ze świadectwem pracy wydaje pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej informację o:

 1. okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, o którym mowa w  94 pkt 9blub w art. 94(5) § 2 k.p.;
 2. możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, o którym mowa w  94 pkt 9blub w art. 94(5) § 2 k.p.;
 3. zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebraniaw okresie, o którym mowa w pkt 2.

Nowy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej

Zgodnie z nowym art. 94 pkt 9b k.p. pracodawca obowiązany jest przechowywać dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Sprawdź w LEX: Nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej >

W przypadku ponownego nawiązania stosunku pracy z tym samym pracownikiem w ciągu 10 lat pracodawca kontynuuje prowadzenie dla tego pracownika dotychczasowej dokumentacji pracowniczej. W takiej sytuacji, zgodnie z nowym art. 94(5) § 2 k.p. okres przechowywania dokumentacji pracowniczej liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym kończący się najpóźniej stosunek pracy rozwiązał się lub wygasł.

 

Nowa informacja nie dla każdego pracownika

Przepisy są skonstruowane tak, że budzą wątpliwości, czy informację o okresie przechowywania dokumentacji należy wydawać wszystkim pracownikom czy tylko tym zatrudnionym od 1 stycznia 2019 roku. Stanowisko MRPiPS w tej sprawie:

Obowiązki informacyjne pracodawcy z zakresu przechowywania dokumentacji pracowniczej określone w art. 946 k.p. odnoszą się do wszystkich pracowników, których stosunek pracy został nawiązany po dniu 31 grudnia 2018 r., tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r., wobec których obowiązuje 10-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej. Obowiązki te nie dotyczą natomiast pracowników, których stosunek pracy został nawiązany przed dniem 1 stycznia 2019 r., co wynika z art. 7 ustawy z 10 stycznia o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

 

Nowy wzór świadectwa pracy od 29 czerwca 2019

Od 29 czerwca 2019 r. obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy. W nowym świadectwie nie ma już miejsca na imiona rodziców. Pracownik, który po 4 maja otrzymał świadectwo pracy zawierające informację o imionach rodziców, może obecnie ubiegać się o wydanie nowego świadectwa pracy.

Zgodnie z art. 221 § 1 kodeksu pracy w brzmieniu obowiązującym od 4.05.2019 r. pracodawca nie może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania imion rodziców. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. poz. 1197) uwzględnia tę zmianę i zmienia wzór świadectwa pracy z dniem 29 czerwca 2019 r.

 

Oferta

 • Kompleksowa obsługa biura rachunkowego
 • Kompleksowa obsługa biura księgowego
 • Księgowość online
 • Obsługa kadrowa
 • Obsługa kadrowo płacowa
 • Obsługa kadrowa
 • Płace

 

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza
 • Ryczałt
 • Księga przychodów i rozchodów
 • Zakładanie spółek
 • Pełne księgi
 • Sprawozdania finansowe
 • inne

Lokalizacja

Nasze biura rachunkowe są zlokalizowane w Nowym Dworze Mazowiecki, Modlinie Twierdzy, Czosnowie. Dojeżdzamy do klientów, oraz świadczymy usługi zdalnie (online).

Blog

W ramach wprowadzenia Konstytucji biznesu od 30 kwietnia 2018 r. funkcjonuje tzw. działalność nierejestrowana, zwana inaczej działalnością nierejestrową czy działalnością na próbę. Polega na tym, że osoba fizyczna nieprowadząca do tej pory działalności, ma możliwość jej prowadzenia bez większych formalności, do momentu gdy nie przekroczy określonej kwoty przychodów.

Więcej…

MF przygotowało nowy wzór PIT-11 za 2019

Więcej…