√ Sprawdź czy w ustalonym terminie płatności dokonałeś zapłaty za nabyte towary lub usługi (na terytorium kraju).

√ Nie masz obowiązku korekty VAT naliczonego, jeżeli uregulujesz należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 90. dzień od dnia upływu terminu płatności należności.

√ Pamiętaj, iż nie dokonujesz korekty w sytuacji, gdy w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 90. dzień od dnia upływu terminu płatności, jesteś w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

√ Skoryguj podatek naliczony w części D deklaracji VAT-7/VAT-7K za okres, w którym mija 90. dzień od upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze (poz. 49 deklaracji). Nie zaznaczaj żadnych dodatkowych pozycji w deklaracji VAT oraz nie składaj dodatkowych zawiadomień do urzędu skarbowego, z wykazaną kwotą korekty oraz danymi wierzyciela.

√ Korektę podatku naliczonego wykaż w JPK_VAT w poz. K_49.

√ Gdy po złożeniu skorygowanej deklaracji VAT należność zostanie (w całości lub w części) uregulowana zwiększ podatek naliczony (w całości lub w części) w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana (poz. 50 deklaracji VAT-7/VAT-7K).

√ Ponowną korektę podatku naliczonego wykaż w JPK_VAT w poz. K_50.