Przygotowanie sprawozdania finansowego i złożenie go do rejestru sądowego lub urzędu skarbowego po zmianach przepisów budzi wiele wątpliwości. Zaznaczyć należy, że zmieniła się przede wszystkim forma techniczna przygotowywania i podpisywania sprawozdania finansowego. Nie uległy zmianie terminy i merytoryczne zasady jego przygotowywania oraz przesyłania. 

Obowiązek zapewnienia sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego i jego przedstawienia właściwym organom spółki do zatwierdzenia, a następnie złożenia w rejestrze sądowym, spoczywa na kierowniku jednostki. I to on będzie odpowiadał na podstawie art. 77 pkt 2 ustawy o rachunkowości za niesporządzenie sprawozdania. Czyn ten zagrożony jest karą grzywy lub karą pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

Sporządzone sprawozdanie do 31 marca jest na razie wewnętrznym sprawozdaniem. Może zostać ono zmienione, jeśli po tej dacie zostaną ujawnione ważne informacje. Zgodnie z art. 54 ust. 1 ugór, jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe, lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy, oraz powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał.

Termin na zatwierdzenie to 6 miesięcy od dnia bilansowego, zatem sprawozdania będą składane na początku lipca. Zgodnie z art. 69 ust. 1 uor, kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 – także sprawozdanie z działalności. Te jednostki, które są wpisane do KRS składają wyłącznie do KRS – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania (15 lipca). Składa to sprawozdanie osoba/osoby wpisane w KRS jako upoważnione do reprezentowania podmiotu. Nie jest to zatem biuro rachunkowe, tylko zarząd, ewentualnie zarząd z prokurentem. Jeśli zarząd udostępnia hasła do KRS i swój elektroniczny podpis pracownikom biura, to narusza przepisy. I tylko zarząd będzie odpowiadał za niezłożenie sprawozdania finansowego.

Zgodnie z przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym sąd rejestrowy może, w ramach postępowania przymuszającego (art. 24 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym), zobowiązać spółkę pod rygorem nałożenia grzywny do złożenia dokumentu, jeżeli obowiązek jego złożenia, jak w przypadku sprawozdania finansowego, wynika z obowiązujących przepisów.