Przypomnienie o obowiązku rejestracji w BDO

Jesteś przedsiębiorcą i wprowadzasz na rynek produkty lub produkty w opakowaniach? A może gospodarujesz odpadami? Sprawdź, czy nie musisz ubiegać się o wpis do Rejestru BDO i dowiedz się jak uzyskać wpis.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

podczas wizyty w urzędzie
listownie
elektronicznie
Co to jest Rejestr BDO

Rejestr BDO to inaczej rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO. BDO pozwala na gromadzenie i zarządzanie informacjami, które dotyczą gospodarki odpadami i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. Rejestr ten prowadzą marszałkowie województw

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, wpisuje się do niego przedsiębiorców na ich wniosek lub z urzędu.

Obowiązek uzyskania wpisu do Rejestru BDO wynika wprost z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Ponadto, od 1 stycznia 2020 r. firmy, które wytworzą odpady i nie będą zarejestrowane w Rejestrze BDO, nie będą mogły przekazać tych odpadów np. odbierającemu. Nie będą miały również możliwości wystawienia elektronicznej karty przekazania odpadów, a papierowa karta, która funkcjonuje obecnie nie będzie już dostępna.

Ważne! Jeśli prowadzisz sklep lub hurtownię i udostępniasz klientom torebki foliowe podlegające opłacie recyklingowej, zobacz opis usługi dotyczącej wpisu do rejestru BDO dla podmiotów udostępniających klientom torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

Kto musi złożyć wniosek o wpis do Rejestru BDO

Wniosek o wpis do Rejestru BDO muszą złożyć marszałkowi województwa przedsiębiorcy:

W zakresie produktów takich jak oleje, smary, opony:

wprowadzający na terytorium kraju produkty
prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów
organizacje odzysku
eksportujący lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi
W zakresie recyklingu pojazdów:

wprowadzający pojazdy
prowadzący punkty zbierania pojazdów
prowadzący stacje demontażu
prowadzący strzępiarki
W zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

wprowadzający sprzęt lub autoryzowani przedstawiciele
zbierający zużyty sprzęt
prowadzący zakłady przetwarzania
organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego
prowadzący działalność w zakresie recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku
W zakresie baterii lub akumulatorów:

wprowadzają baterie lub akumulatory
prowadzą zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów
podmioty pośredniczące
W zakresie opakowań:

organizacje odzysku opakowań
dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub produktów w opakowaniach
eksportujący odpady opakowaniowe, opakowania lub produkty w opakowaniach
prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych
wprowadzający opakowania lub produkty w opakowaniach
przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową
W zakresie odpadów:

prowadzący przetwarzanie odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na ich przetwarzanie
transportujący odpady
sprzedający odpady lub pośredniczący w ich obrocie, o ile nie podlegają wpisowi z urzędu
prowadzą zakłady recyklingu statków
wytwórcy odpadów zobowiązani do prowadzenia ich ewidencji, o ile nie podlegają wpisowi z urzędu
Kto zostanie wpisany do Rejestru BDO z urzędu

Marszałek województwa wpisze do rejestru z urzędu przedsiębiorcę, który:

uzyskał pozwolenie zintegrowane
uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów
uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów
uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów
uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;