Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowe zwolnienie podatkowe dla przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia realizowanych przez podatników, którzy nie ukończyli 26 lat.

Wysokość dochodu osiągniętego od tej daty przez pracowników i zleceniobiorców, od którego nie będzie należny podatek dochodowy, wynosi w 2019 r. 35 636,67 zł. W 2020 r. limit ten będzie równy kwocie 85 528 zł. Ulga w podatku nie obejmuje wynagrodzeń przysługujących z tytułu umowy o dzieło. Takie zmiany wprowadziła ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ustawodawca wyłączył pracowników i zleceniobiorców w wieku do 26 lat z przepisów o skali podatkowej, rozszerzając katalog zwolnień z podatku docelowo o kwotę wynoszącą 85 528 zł rocznie na każdego podatnika spełniającego począwszy od 1 sierpnia 2019 r. kryterium wieku. Najwyższy dochód, który może zostać objęty nową ulgą w podatku, wynosi 7127,33 zł brutto miesięcznie.

Moment powstania prawa do nowej ulgi podatkowej

O prawie do nowego zwolnienia z podatku decyduje wiek podatnika w chwili uzyskania przychodu (otrzymania lub postawienia go do dyspozycji), a nie moment zawarcia umowy czy okres wykonywania pracy. Wiek należy ustalać z uwzględnieniem pełnej daty urodzenia, a nie np. miesiąca lub roku urodzenia.