Jedną z większych nowości jaką ostatnio przygotował ustawodawca dla płatników i podatników jest

nowe zwolnienie podatkowe obejmujące przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł. Przy czym w 2019 r. limit ten wynosi 35.636,67 zł.
Podkreślmy, że w odniesieniu do przychodów uzyskanych od dnia 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. zwolnienie będzie stosowane:
o dopiero w zeznaniu podatkowym składanym przez podatnika za rok 2019, lub
o na bieżąco – w poszczególnych miesiącach uzyskiwania przychodu – gdy podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że jego dochody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT, oraz z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT, uzyskane od tego płatnika w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., nie później jednak niż do dnia ukończenia 26. roku życia przez podatnika, będą w całości korzystały ze zwolnienia z opodatkowania.
Złożenie wspomnianego wyżej oświadczenia zwolni płatnika z obowiązku poboru zaliczek na podatek od ww. przychodów, a nową ulgę płatnik będzie stosował najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu uzyskania oświadczenia do miesiąca włącznie, w którym w 2019 r. przychód uzyskany u płatnika przekroczy 35.636,67 zł lub, w którym podatnik ukończy 26. rok życia.

W 2020 r. niepobieranie podatku „z automatu”
Od początku 2020 r. płatnik w przypadku osób w wieku do 26 lat nie pobiera podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, których wysokość nie przekracza w roku podatkowym kwoty 85.528 zł. I czyni tak bez żadnego wniosku ze strony zatrudnionego.